top of page

Đơn vị phân biệt đối xử với người khuyết tật (DDU)

Hỗ trợ những người bị phân biệt đối xử vì khuyết tật. 

Pháp lý  thông tin và lời khuyên dành cho những người cảm thấy họ bị phân biệt đối xử liên quan đến tình trạng khuyết tật của họ.

Đơn vị Dịch vụ Luật dành cho Người khuyết tật của Cộng đồng Đường Sussex là một dịch vụ miễn phí dành cho người dân Tây Úc.

 

Chúng tôi có một nhóm có chuyên môn pháp lý về phân biệt đối xử với người khuyết tật cũng như chuyên môn biện hộ phi pháp lý trong các vấn đề liên quan đến khuyết tật bao gồm kháng cáo NDIS, quyền phúc lợi, tư vấn tài chính và thuê nhà. 

bottom of page