top of page

Sussex Street Community Law Service Inc là một tổ chức dựa trên cộng đồng phi chính phủ 'phi lợi nhuận' cung cấp quyền tiếp cận các dịch vụ pháp lý có trách nhiệm, không phán xét và hiệu quả cho những người có thu nhập thấp trong cộng đồng.

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.

Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể biện hộ cho bạn, hãy nhấp vào nút bên dưới để xem các cách khác nhau mà bạn có thể liên hệ với chúng tôi. 

bottom of page