top of page

Đơn vị phân biệt đối xử với người khuyết tật (DDU)

Đơn vị Dịch vụ Luật dành cho Người khuyết tật của Cộng đồng Đường Sussex là một dịch vụ miễn phí dành cho người dân Tây Úc.

 

Chúng tôi có một nhóm có chuyên môn pháp lý về phân biệt đối xử với người khuyết tật cũng như chuyên môn biện hộ phi pháp lý trong các vấn đề liên quan đến khuyết tật bao gồm kháng cáo NDIS, quyền phúc lợi, tư vấn tài chính và thuê nhà. 

bottom of page